تنهایی

توبامن تموم کردی من بی تو...

زندگی "باغی" است كه با "عشق" باقیست.
مشغول "دل" باش نه "دل" مشغول
بیشتر "غصه های ما" از قصه های خیالی ماست.
اگر "فــــــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــاد "باشی همه چیز "شـیــــــــــــــــیریــــــــــــن" است...
نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 11:56 توسط elnaz| |

دلــم حـضـور مــردانــه می خــواهــد
...نـــه اینـکـه مــرد بــاشـد
، نه
...مــــردانــه بـاشـد،
حــرفـش...
قــولــش...
فــکــرش...
نـگـاهـش...
قـلـبـش...
و ...آنــقــدر مــردانــه
کـه بـتـوان تا بـیـنهـایــت دنـیــا بـه او اعـتــمــاد کــرد....
نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 11:54 توسط elnaz| |

آن روز ها گنجشک را رنگ می کردند و جای قناری می فروختن

این روز ها هوس را رنگ می کنند و جای عشق می فروشند

آن روزها مال باخته می شدی

و این روز ها دلباخته . . .
نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 11:53 توسط elnaz| |

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 11:50 توسط elnaz| |

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 11:46 توسط elnaz| |

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 11:46 توسط elnaz| |

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 11:44 توسط elnaz| |

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﭘُﺴﺖ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯽ ...
ﻭﻟﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖِ ﺍﻭﻥ ﻫﺴﺘﻮ ﻫﯿﭻ
ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯽ...    
نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 11:36 توسط elnaz| |

ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﻫﻢ
ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ
ﺍﻭﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ !
ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ
ﺩﻟﺘﻨﮕﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ...
ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻧﺶ
ﻧﺮﺳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﺍﻩ
ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ ...
ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ 12 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺍﺵ ﻏﺼﻪ
ﻧﺨﻮﺭﯾﻢ،ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ
ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻭﺩﮔﺬﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ
ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻣﻮﺝ ﻧﺰﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺶ ﺩﻧﮓ ﻣﺎﻝ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﯽ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ !
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ...ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﻫﻢ
ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ
ﺍﻭﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ !
ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ
ﺩﻟﺘﻨﮕﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ...
ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻧﺶ
ﻧﺮﺳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﺍﻩ
ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ ...
ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ 12 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺍﺵ ﻏﺼﻪ
ﻧﺨﻮﺭﯾﻢ،ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ
ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻭﺩﮔﺬﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ
ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻣﻮﺝ ﻧﺰﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺶ ﺩﻧﮓ ﻣﺎﻝ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﯽ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ !ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﻫﻢ
ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ
ﺍﻭﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ !
ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ
ﺩﻟﺘﻨﮕﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ...
ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻧﺶ
ﻧﺮﺳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﺍﻩ
ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ ...
ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ 12 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺍﺵ ﻏﺼﻪ
ﻧﺨﻮﺭﯾﻢ،ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ
ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻭﺩﮔﺬﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ
ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻣﻮﺝ ﻧﺰﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺶ ﺩﻧﮓ ﻣﺎﻝ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﯽ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ !
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ...

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 11:34 توسط elnaz| |

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد از عاشقی تباهی از زندگی مصیبت از دوستی شکست و از سادگی خیانت
نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 11:31 توسط elnaz| |


آخرين مطالب
» فرهادوشیرین
» مردانه
» دلباخته
» زندگی
» قدرت
» یک زن
»
» شاید
» عشق
» سهم ما
Design By : Pichak